Informácie o zpracovanie osobných údajov - záujemcovia o zamestnanie

Správca osobných údajov:

Jméno: City Realex SK, s.r.o. 
IČO: 43859551
Adresa: 811 03 Bratislava, Konventná 17
E-mail: cityrealex@cityrealex.com
Telefon: + 421 902 999 666
(ďalej len „Správca“)

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov v zmysle čl. 37 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) (ďalej len "Nariadenie").

Zákonný dôvod spracovania

Spracovanie je nevyhnutné v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účel spracovania

Komunikácia medzi Správcom a Subjektom údajov ako fyzickou osobou podnikateľom, príp. zástupcom podnikateľov právnickej osoby za účelom získania vernostných zľav.

Príjemcovia osobných údajov

Ďalší príjemcovia osobných údajov môžu byť poskytovatelia údržby informačného systému a poskytovatelia údržby redakčného systému eshopu.
Správca nemá úmysel odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje budú uložené po dobu 3 let, ak nestanoví iný právny predpis Správcovi, aby osobné údaje archivovali dlhšie.

Práva Subjektu údajov

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že dotknutá osoba má právo od Správca získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Dotknutá osoba má tiež právo, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má právo Subjekt údajov kedykoľvek doplniť.

 

Právo na vymazanie osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť Správca zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Subjektu údajov spracováva, ak sú splnené určité podmienky a subjekt údajov o to požiada. Požiadať je možné cez kontakt Správca alebo cez kontaktnú emailovú adresu zákazníckeho centra Správca zasilky@cityrealex.com

 

Subjekt údajov má právo, aby Správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov.

 

Právo na prenosnosť údajov dáva subjektu údajov možnosť získať osobné údaje, ktoré Správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne odovzdať inému Správcovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich Správcovia odovzdali medzi sebou.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov dáva Subjektu údajov možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Správca v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje subjekt údajov o tom, že poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a v prípade, že subjekt údajov neposkytne svoje osobné údaje, nebude možné zmluvu uzatvoriť.

 

V prípade, že bude Subjekt údajov akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov vykonávaných  Správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa so sťažnosťou v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť  na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Naše garancie

Sme pripravení vám poradiť

Sme pripravení vám poradiť

Poradňa je určená pre vaše krátke otázky. Zašlite nám otázku.

Intímna poradňa
Stopercentná diskrétnosť

Stopercentná diskrétnosť

Diskrétne balenie vášho tovaru a ochrana osobných údajov.

Diskrétnosť a dôvera
Zdravotná nezávadnosť

Zdravotná nezávadnosť

Zdravotná nezávadnosť je aj pre nás u produktov na prvom mieste.

Zdravotná nezávadnosť