Prevádzkovateľ:

City Realex SK, s.r.o.

Konventná 17
811 03  Bratislava
IČ:   43859551
DIČ: 20225111854
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 49823/B, oddiel: Sro 

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.erotic-city.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Keď je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené zákonom  č. 40/1964 Občiansky zákonník, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.  Keď je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Výklad pojmov

Predávajúci  - je právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti predáva tovar alebo služby priamo alebo prostredníctvom inej osoby.

Kupujúci - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje predmetný tovar za účelom ďalšieho predaja a podnikania. Vzťah medzi predajcom a kupujúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

(kupujúci a spotrebiteľ spolu ďalej tiež ako „zákazník“)

Kúpna zmluva - je zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť na diaľku - (objednávkou, faxom, e-mailom...) - bez prítomnosti oboch zmluvných strán. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a zákazníkovi povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Rezervácia tovaru - umožňuje zákazníkovi nechať si na predajni zvolený tovar zablokovať na svoje meno - aby mal istotu, že zvolený tovar bude v dobe jeho návštevy predajne k dispozícii. Rezervácia a blokovanie tovaru sa robí v trvaní 7dní po potvrdení predávajúcim. Rezervácia nie je nijak záväzná, t.j. zákazník nie je povinný tovar odobrať.

Správca - Správca v zmysle zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( Nařízení GDPR) je predávajúcí.

Subjekt údajov - Subjekt údaju v zmysle zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES ( Nařízení GDPR) je kupujúci.

Zpracovatel - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre správcu.

E-Shop - je internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke.

Informácie o tovare

Výrobky v e-shope obsahujú najmä:

- Kód výrobku, popis funkcie, rozmery výrobku, vlastnosti výrobku (farby, váhy, veľkosti, objem, funkcie), materiál výrobku alebo jeho zloženie
- Textilné výrobky a spodné prádlo majú tiež uvedené veľkostné označenia + veľkostnú tabuľku
- Maloobchodnú cenu vrátane DPH
- Skladovú dostupnosť tovaru
- Hodnotenie spotrebiteľov
- Doplňujúce fotografie výrobkov a súvisiaci tovar
- Recenzie - ide o popis daného výrobku od uživaťelov

Tovar predávajúci zasiela len na územie Slovenskej republiky.

Uzatváranie kúpnych zmlúv

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá zákazníkovi objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany zákazníka (ďalej len „objednávka“) a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho (ďalej len „potvrdenie objednávky“).

 

Objednávku možno uskutočniť iba pridaním tovaru do košíka na stránkach www.eroticcity.sk, vyplnením príslušných osobných údajov vo formulári (registrovaným užívateľom sa stačí prihlásiť), výberom typu doručenia a odoslaním na spracovanie tlačidlom "Dokončiť".

 

Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu zákazníka s týmto "Nákupným poriadkom", "Dodacími podmienkami" a "Reklamačnými podmienkami", čím zákazník tiež:

- vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle tohto nákupného poriadku,
- vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

Objednávka zaniká:

- odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho,
- márnym uplynutím  30-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

 

Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované zákazníkovi, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku zákazníka prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v objednávke. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.

 

Zákazník nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať zákazníkovi objednaný tovar do určeného miesta dodania (resp. zarezervovať tovar) a záväzok zákazníka tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie.

 

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode zákazníka a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

Objednávka

Odporučený postup:
1) Vyberte požadovaný tovar
2) Vložte do košíka
3) Zvoľte spôsob dopravy, prevzatie a druh platby
4) Odošlite objednávku (prípadne rezerváciu v predajni)
5) Obratom obdržíte e-mailom potvrdenie

Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

 

Kúpna cena končiaca číslicou "9" sa nezahŕňa do ďalších zľavových akcií. (Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak).

 

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné a balné, ktoré bude zákazníkovi účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si zvolil.

 

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa zákazník zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného a balného (ďalej ako „celková cena“) predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých si zákazník pri objednaní tovaru môže vybrať:

- internet banking - platba na bankový účet predávajúceho prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (pre online platby je využívaný platobný akcelerátor spoločnosti ComGate, ktorý obsahuje platby cez ČSOB, Poštovná Banka, Slovenská spořiteľňa, Tatra Banka, UniCredit Bank, VÚB Banka, Fio a online platby kartou VISA a Mastercard),
- dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, a.s., alebo inému kuriérovi,
- platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni, kde je možné platiť v hotovosti či kartou.

 

 Záväzok zákazníka zaplatiť celkovú cenu je splnený momentom pripísania celkovej ceny na bankový účet predávajúceho alebo odovzdaním celkovej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte, a.s., alebo zodpovednému zamestnancovi pri prevzatí tovaru na predajni.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje zákazníkov a tiež potenciálnych zákazníkov (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Databázy osobných údajov vedené predávajúcim nie sú nikdy zneužívané tretími osobami a dáta zákazníkov sú považované za veľmi citlivý a dôverný materiál - preto sú šifrované a ukladané zvlášť od histórie nákupov.

 

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu, za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Predávajúci ich spracúva najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

 

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s dotknutou osobou a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru. Osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu poskytne predávajúci za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam.

 

Zakliknutím ikony „súhlasím s obchodnými podmienkami“ na webovej stránke predávajúceho oprávnená osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, a tento je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to písomným požiadaním predávajúceho o odstránenie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho v rozsahu, ktorý je nutný pre zamedzenie ďalšieho používania osobných údajov za uvedeným účelom. Predávajúci po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Všetky osobné údaje zákazníka zadané pri registrácii, môže zákazník sám meniť po prihlásení sa do svojho účtu v užívateľskej zóne.Zakliknutím ikony „súhlasím s obchodnými podmienkami“ na webovej stránke predávajúceho oprávnená osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, a tento je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to písomným požiadaním predávajúceho o odstránenie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho v rozsahu, ktorý je nutný pre zamedzenie ďalšieho používania osobných údajov za uvedeným účelom. Predávajúci po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Všetky osobné údaje zákazníka zadané pri registrácii, môže zákazník sám meniť po prihlásení sa do svojho účtu v užívateľskej zóne. Súhlas so spracovaním osobných údajov je zákazníkom poskytnutý  na dobu neurčitú.

 

Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby, t.j.:

- má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním písomnej žiadosti predávajúcemu,
-má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
- informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,
- presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
- zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.

 

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Záruka na tovar

Na všetky produkty poskytujeme záruku 24 mesiacov od prevzatia tova. Kratšia záručná doba platí iba pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti - záručná doba je platná do tohto dátumu.

Rozpor s kúpnou zmluvou ( vady tovaru)

V prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nie je vo zhode s kúpnou zmluvou (má vady) - má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky zákazníka = buď výmenou tovaru za nový alebo jeho opravou. Len keď to nie je možné môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

Podrobnosti o právach zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady tovaru a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok.

 

Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, teda subjektom ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho

Kým tovar nebol odoslaný, môže zákazník objednávku odvolať. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky, predávajúci vráti zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

V zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákazník, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Spotrebiteľ môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru priamo v niektorej kamennej predajni predajcu alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z prepravcov. V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom  je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný informovať predávajůceho najneskôr do 14-tich kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru a čo najskorším odoslaním tovaru na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakty.

 

Tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý a naopak bude zákazníkovi vrátený na jeho náklady späť. Pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny je vhodné vyplniť formulár pre vrátěnie.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy jedná-li sa o dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho 

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

- ak zákazník, ktorý objednávku neodvolal a tiež od kúpnej zmluvy neodstúpil, neprevezme objednaný tovar: od kuriéra v dohodnutom mieste dodania, na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote, na príslušnej zvolenej predajni na osobný odber v lehote do 14 dní od obdržania správy o pripravenej objednávke,
- ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva,
- ak sa výrazným spôsobom zmenila cena a zákazník ju neakceptuje,
zákazník vyplní nesprávne alebo neúplné kontaktné údaje
vystavená cena tovaru je nesprávna (z dôvodu chyby pri hromadnom spracovaní dát atď.)

 

V týchto prípadoch bude zákazník neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Ak zákazník už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené zákazníkovi v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke, nie je spätne zákazníkovi osvedčovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Ak je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje zákazníka, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy zákazníkovi oznámená platná cena pre danú objednávku.Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené zákazníkovi s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu.

Záverečné ustanovenia

Tento nákupný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018

 

Akékoľvek zmeny tohto nákupného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.erotic-city.sk.

 

Činnosť prevádzkovateľa e-shopu podlieha Slovenskej obchodnej inšpekcii, Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

 

V prípade, že akékoľvek ustanovenie tohto nákupného poriadku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo tohto nákupného poriadku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Dňa 1.1.2018

City Realex SK, s.r.o.

Naše garancie

Sme pripravení vám poradiť

Sme pripravení vám poradiť

Poradňa je určená pre vaše krátke otázky. Zašlite nám otázku.

Intímna poradňa
Stopercentná diskrétnosť

Stopercentná diskrétnosť

Diskrétne balenie vášho tovaru a ochrana osobných údajov.

Diskrétnosť a dôvera
Zdravotná nezávadnosť

Zdravotná nezávadnosť

Zdravotná nezávadnosť je aj pre nás u produktov na prvom mieste.

Zdravotná nezávadnosť