Diskrétnosť

1. Expedícia tovaru

Tovar balíme do kartónových krabíc a ako odosielateľa uvádzame City Realex SK, s.r.o. Takto zabalený balíček je 100% diskrétny.

2. Prístup k osobným údajom

Osobní údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou.

Naša spoločnosť City Realex SK, s.r.o., so sídlom Konventná 17, 811 03   Bratislava, IČ: 43859551, DIČ: 20225111854 (ďalej len City Realex) je povinná v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, chrániť súkromie návštevníkov našich Internetových stránok a predajní siete Erotic City. Prečítate si, prosím, nasledujúce informácie, ktoré Vám pomôžu pochopiť možné použitie Vašich osobných údajov.

Údaje, ktoré podľa zákona zhromažďujeme

Podľa zákona zhromažďujeme iba tie údaje, ktoré nám pomôžu zaistiť Vami požadované služby. Jedná sa o údaj o mene, priezvisku, bydlisku, e-mailovej adrese, telefónnom čísle a štatistické údaje získavané pri prezeraní našich internetových stránok, vyplňovanie dotazníkov a ankiet.

Účelom spracovania vašich osobných údajov je:

  • zjednodušenie procesu následného objednania a dodania tovaru
  • ponuka a informovanie o produktoch a službách spoločnosti City Realex SK, s.r.o., popr. za iným marketingovým účelom
  • hodnotenie dostupnosti služieb spoločnosti City Realex SK, s.r.o. vo vzťahu k jeho zákazníkom
  • prispôsobenie obsahu alebo úpravy týchto webových stránok pre jednotlivého užívateľa
  • oznamovanie o aktualizácii týchto webových stránok užívateľom

Doba spracovania osobných údajov

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu neurčitú. Tento súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môžete kedykoľvek odvolať tu.

Sprístupnenie ďalším osobám

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov môžu byť osobné údaje sprístupnené ďalším spracovateľom, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Týmito subjektami, ktorým môžu byť osobné údaje zmluvou sprístupnené, sú organizácie prieskumu trhu. Vaše osobné údaje nesprístupníme iným subjektom než tým, u ktorých túto povinnosť stanoví platný právny predpis, alebo subjektom, s ktorými bude uzatvorená zmluva o spracovaní osobných údajov, ktorá ochráni vaše práva stanovené zákonom o ochrane osobných údajov.

Ďalšie podmienky spracovaní osobných údajov

Prečítaním tohoto prehlásenia o práve na súkromie beriete na vedomie svoje právo prístupu k osobným údajom našej spoločnosti poskytnutým, ako aj práva na opravu takých osobných údajov a ďalej svoje právo požadovať pri splnení zákonom stanovených podmienok od našej spoločnosti vysvetlenie a odstránenie prípadného závadného stavu.